Durf jezelf aan!

Nieuw leiderschap

In deze wereld van verandering is er nood aan nieuw leiderschap. Een leiderschap dat temidden van onvoorspelbaarheid en complexiteit nieuwe bakens uitzet en resultaten haalt vanuit innerlijkheid, collectief luisteren, loslaten en laten ontstaan.

Naar een nieuw leiderschap voor nieuwe tijden

talentum coaching nieuw leiderschap coaching damien versele

Nieuwe tijden

We leven in een tijd waarin mensen overal ter wereld ongelofelijke mogelijkheden hebben op vlak van communicatie, mobiliteit, gezondheidszorg, kennisgaring... De wereld beperkt zich niet langer tot het eigen dorp of land. Digitale media laten toe om op elk moment overal bruggen te slaan met wie je maar wil. Alles lijkt mogelijk en weinig staat nog vast. De wetenschap neemt een ongeziene vlucht en de antwoorden van kerk en staat op diepmenselijke thema's voldoen niet meer. Zekerheden en klassieke patronen uit het verleden komen op de helling te staan. Tegelijk lijken veel mensen last te hebben van vermoeidheid, vereenzaming en onzekerheid: voor hun job, hun toekomst of die van hun kinderen... In de Westerse wereld neemt bovendien het gebruik van antidepressiva en slaapmiddelen zorgelijke proporties aan.

De wereld van vandaag lijkt op zoek naar een nieuwe samenhang, een nieuwe bedding waarin de complexiteit enerzijds en het welbevinden anderzijds kunnen samengaan, zowel op individueel als op collectief niveau. Multinationals en KMO's, welzijns- en zorgorganisaties bevragen hun klassieke structuren en gewoontes en zijn zoekende naar nieuwe denk- en handelwijzen om flexibel in te spelen op de niet aflatende stroom van veranderingen in markt, reglementering en verwachtingen van hun stakeholders...

talentum coaching nieuw leiderschap coaching damien versele

Nieuw leiderschap

Niet in het minst is er nood aan een nieuw soort leiderschap, in alle lagen van onze bedrijven, organisaties en van de maatschappij. Een leiderschap dat temidden van onvoorspelbaarheid en complexiteit nieuwe referentiepunten vindt en bakens uitzet voor verdere vooruitgang en breed verspreid welzijn van mens en maatschappij. Een leiderschap dat zich verbindt met wat zich hier en nu afspeelt én zich tegelijk en zonder angst openstelt voor het onverwachte dat zich aandient. Een leiderschap van resultaten halen gebaseerd op innerlijkheid, van ruimte creëren en collectief luisteren, van loslaten en laten ontstaan.

The 'Art of Hosting Conversations that Matter' is een internationale praktijk en wetenschap die het cement vormt voor sociale innovatie. Ze reikt handvatten aan mensen om initiatief te nemen, zich te verbinden met anderen in authentieke dialoog en cocreatieve samenwerking.

www.artofhosting.ning.com
www.artofhosting.be

De 'kunst' van de 'Art of hosting' bestaat erin om de collectieve intelligentie van een groep mensen, een gemeenschap, organisatie of bedrijf aan te spreken en in te zetten in het licht van betere en duurzamere oplossingen voor complexe uitdagingen. Wereldwijd vormt een groeiende groep mensen samen een open gemeenschap en een lerend netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt in het begrijpen van complexiteit en het verkennen van nieuwe manieren van denken en innoverend organiseren.

Art of hosting put uit een waaier aan participatieve ideeën en methodieken waaronder :

talentum coaching nieuw leiderschap coaching damien versele