Durf jezelf aan!

Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op het stimuleren van gedeeld eigenaarschap bij de werkzaamheden en resultaten van het team.

De vertrekbasis voor teamcoaching is een vrijblijvend gesprek met de leidinggevende(n) en mogelijk met diverse stakeholders. Na kennisname van de doelstellingen van het coachingtraject wordt een voorstel van aanpak op maat geformuleerd.

Na afstemming en goedkeuring kan het traject opstarten, met mogelijk de volgende ingrediënten : individuele gesprekken, teamscan, groepsgesprekken, coaching op de werkvloer...

talentum coaching organisatiecoaching damien versele

Aanbod

  • Ondersteuning van het team in het groeien naar zelfstandigheid en performantie (zie hieronder 'wat is performant teamwerk?')
  • De verbinding maken / herstellen van de relatie tussen de leidinggevende en het team
  • Ondersteunen bij het formuleren van teammissie, -visie, -waarden, -doelstellingen
  • Afstemming tussen teamleden optimaliseren voor wat betreft de taakverdeling, rolonderhandeling, werkafspraken
  • Het oppuntstellen van de communicatie- en/ of besluitvormingsprocessen binnen het team
  • Het optimaliseren van de beschikbare talenten
  • Het helpen hanteerbaar maken van conflicten in het team
  • Het verbeteren van de veerkracht en het teamklimaat
  • Leiderschap: zie persoonlijke coaching

Wat is performant teamwerk?

Leidinggeven aan een team is niet hetzelfde als leidinggeven aan een individuele medewerker. Een team heeft een eigen dynamiek waar je als leidinggevende best rekening mee houdt. Het team bestaat immers uit een groep deelnemers die elk vanuit hun eigen verwachtingen en noden in interactie gaan met mekaar: erbij horen, erkenning, waardering, macht... zijn hierbij belangrijke thema's.

Het team heeft ook een eigen identiteit die het stilaan doorheen de tijd ontwikkelt. Deze identiteit maakt dat een team meer is dan de optelsom van de individuele deelnemers. Werken met een nieuw, opstartend team is volledig anders dan werken met een ervaren, performant team. De rol van de leidinggevende is navenant totaal verschillend.

talentum coaching organisatiecoaching damien versele

Maar er is meer. Om performant te zijn, moet een team een aantal basisvoorwaarden vervullen. Vooreerst is het van belang om een inspirerende, geëxpliciteerde en gedragen ambitie te koesteren die vertaald is in duidelijke en haalbare doelstellingen. Hierop enten zich afspraken van wie wat doet op welke manier: welke zijn de verschillende (hoofd)taken, hoe zijn die verdeeld, en hoe worden ze uitgevoerd? Het spreekt vanzelf dat teamgrootte en -samenstelling ook bepalend zijn voor de performantie. Dat geldt ook voor goed leiderschap dat rekening houdt met de diverse krachten en vaardigheden in het team.

Aan de binnenkant van het team is het van belang dat teamleden beschikken over overlappende én complementaire vaardigheden met de mogelijkheid om deze verder te ontwikkelen in het licht van de versterking van de teamwerking. Teamleden zijn zich best ook bewust van hun verantwoordelijkheid voor de collectieve prestaties van het team. Belangrijke processen om in de gaten te houden en goed te regelen zijn communicatie en feedback enerzijds en besluitvorming anderzijds. Tot slot vraagt een goede teamwerking een bewuste en vaardige omgang met conflicten.

De werking van een managementteam of directieraad stelt bijkomende eisen omdat dit team de koers bepaalt, de bakens uitzet en de organisatie hoort te inspireren naar steeds betere resultaten voor klant en samenleving. In die zin is de performantie van een managementteam rechtevenredig met de focus op resultaat van de grotere organisatie.

In een notedop staan hierboven de ingrediënten aangegeven van een goede teamwerking. Neem contact op voor een kwaliteitstoets of diagnose, voor het helpen doorwerken van missie - visie, het expliciteren van rollen en wederzijdse verwachtingen, het in kaart brengen en optimaliseren van diverse processen, het op één lijn brengen van de teamleden, kortom het oppuntzetten van jouw team...