Durf jezelf aan!

Theory U *

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

We leven in een tijdperk van hevige, intense conflicten en onmiskenbaar institutioneel falen. Onze eeuwenoude collectieve denkpatronen brengen ons ertoe resultaten op niveau van teams, organisaties, landen te produceren die niemand in feite wil : burnout en groeiende vereenzaming, verscherping van de armoede in de wereld, massale internationale migratie, opwarming van de aarde, een nooit geziene wapenwedloop...

Otto Scharmer pleit ervoor om niet terug te gaan naar de orde van het verleden zoals sommige conservatieve strekkingen, evenmin om meer van het zelfde te blijven doen maar om het denken radicaal te veranderen. Hij stelt voor de patronen van het verleden te doorbreken en om te leren en handelen vanuit de toekomst, vanuit onze hoogste toekomstige mogelijkheden. Het betreft hier een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking waarin we de wereld op een nieuwe manier leren zien... en in contact komen met ons ware zelf. Hij introduceert hiertoe het begrip 'presencing', waarover hieronder meer.

Otto Scharmer stelt dat ons oude leiderschap aan het afbrokkelen is, net zoals de manier waarop de Berlijnse muur in i989 uiteindelijk werd afgebroken. Het nieuwe leiderschap dat zich dient te ontwikkelen zal vertrekken vanuit een diepere en praktische integratie van hoofd, hart en handen - dus van de intelligentie van een open geest, open hart en open wil - op zowel in-dividueel als collectief niveau. Het succes van leiderschap hangt immers af van de innerlijke gesteldheid van de leidinggevende, van de mate waarin hij of zij de innerlijke plek van presencing ontdekt en die als hefboom voor verandering in de wererld inzet.

Dit veronderstelt het integreren van verschillende capaciteiten :

  • Kijken/zien (seeing): niet oordelend waarnemen, het eigen oordeel opschorten en de werkelijkheid met 'nieuwe' ogen, een frisse blik, aanschouwen
  • sensing: de dingen van binnenuit bekijken, de situatie aanvoelen vanuit de beleving van de andere, voeling krijgen en betrokkenheid ervaren met de situatie als geheel
  • presencing: contact krijgen met en zien vanuit de diepste bron, de bron van waaruit het toekomstige veld opkomt; het woord 'presencing' is een vermenging van de Engelse woorden 'presence' en 'sensing', waarbij 'presence' refereert naar onze eigen aanwezigheid als aan die van de toekomst en 'sensing' aanvoelen betekent. In combinatie met elkaar duidt de term 'presencing' op het aanvoelen van en ons met onze volle aanwezigheid afstemmen op het hoogste toekomstige potentieel - een toe-komst die voor de verwezenlijking ervan geheel van ons afhankelijk is. Presecing betekent het kunnen staan in onze ware kracht, de kracht die ons in staat stelt vanuit ons hoogste toekomstige Zelf te handelen

talentum coaching nieuw leiderschap damien versele

Deze capaciteiten zijn noodzakelijk voor het ingang zetten van vernieuwing in de wereld die als volgt gebeurt :

  • uitkristalliseren van visie en intentie - zich het nieuwe voorstellen vanuit de toekomst die al doorschemert en manifest wil worden
  • prototyperen van levende microkosmossen om zo de toekomst al doende te exploreren - het nieuwe bepalen door 'met het universum in dialoog te zijn'.
  • presteren en belichamen: het nieuwe met praktijken en infrastructuren manifesteren - het nieuwe inbedden in de context van de grotere co-evoluerende ecosystemen.

In de mate we erin slagen om in het leven van alledag toegang te krijgen tot het innerlijke weten, te zien vanuit de diepste bron, zullen we vrijkomen van het oude patroon van downloaden (het reproduceren van bestaande gedrags- en denkpatronen) en stoppen met steeds meer van hetzelfde te presteren.

* Otto Scharmer, Theorie U - Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, Christofoor, Zeist, 2010